flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Консультація Міністра юстиції України: як укласти шлюбний договір

Доброго вечора! Ми з нареченоюплануємоодружитисьнавесні. Щоб не опинитисясередсімейних пар, якісваряться через кожнукопійку, хочемоукластишлюбнийдоговір. Знаю, щотака практика для України є новою, тому розкажіть, будь ласка, про неїбільш детально?

Артем Миколайчук

На диво багатоукраїнців не знають, що у 1992 роціВерховна Рада прийняла Закон «Про внесеннязмін і доповнень до Кодексу про шлюб і сім'ю України»,де впершебулозафіксованотакепоняття,як шлюбнийдоговір. Однакцей вид договорівпокищо не набувдостатньоїпопулярностісередукраїнських родин. Минулого року такийдоговірпідписаливсього 2 544 подружжя, а цетрохибільше 1% відкількостіукладених у 2018 роцішлюбів.

Як укладатишлюбнийдоговір?

Шлюбнийдоговірукладається у письмовійформі в 3 примірниках і нотаріальнопосвідчуєтьсядержавнимабоприватнимнотаріусом. Хочу зауважити, що перед оформленнямдокументівнотаріус повинен роз’яснити сторонам їхні права і обов’язки.

При цьому, договірможе бути укладено як особами, які подали заяву про реєстраціюшлюбу, і тодівінвступає в силу в день реєстраціїшлюбу, так і вжеодруженою парою. У такому випадку документ почнедіяти з моменту нотаріальногопосвідчення.

Щоможе бути внесено у договір?

Загаломшлюбним договором регулюютьсямайновівідносиниміжподружжям та визначаютьсяїхнімайнові права й обов'язки. Дружина та чоловікмають право внести в договір будь-якіумови, які не суперечать чинному законодавству, наприклад:

визначення майна, що є спільноюсумісноювласністю, тобтонабутеподружжям в періодперебування в зареєстрованомушлюбі;

визначення майна, яке передаєтьсячоловікомчи дружиною на спільні потреби сім’ї та встановлення правового режиму майна, подарованогоподружжю у зв’язку з реєстрацієюшлюбу;

встановлення порядку поділу майна у разірозірванняшлюбу;

встановлення порядку користуваннямайном та житлом;

право на утримання одному з подружжю, строк і розмірвиплатиаліментів;

іншіумови, щоврегульовуютьмайновівідносиниміжподружжям (порядок користуваннягрошовими коштами, порядок виконання кредитнихчи інших майнових зобов’язань, зобов’язання одного з подружжящодоздійснення оплати за лікуваннячинавчанняіншогоабодитинитощо).

У договорі, як правило, не прописуютьсяконкретнісуми, а все обчислюється в процентному співвідношенні. Водночас, українськимзаконодавством заборонено регулюванняшлюбноюугодоюособистихвідносинміжподружжям, а такожособистихвідносинміж батьками і дітьми.

Скількидієшлюбнийдоговір?

У шлюбномудоговоріможе бути встановленозагальний строк йогодії та за бажаннямсторін, можутьпередбачатися строки тривалостіокремих прав та обов'язків. Крім того, сторониможутьзазначитичинністьокремих умов договору навітьпісляприпиненняшлюбу.

Чи можна змінити умови договору ?

Звісноможна, але хочу попередити, що одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. Внести зміни до шлюбного договору можнадвома шляхами:

якщообидва з подружжябажаютьзмінитиумовишлюбного договору, вони звертаються до нотаріусаізвідповідноюзаявою

навимогу одного з подружжяшлюбнийдоговірможе бути змінений за рішенням суду, якщоцьоговимагаютьйогоінтереси, інтересидітей, а такожнепрацездатнихповнолітніх дочки, сина, щомаютьістотнезначення.

За яких умов шлюбнийдоговірможе бути розірванийабовизнанийнедійсним?

Процедура така сама, як і для внесеннязмін до договору, тобтоприпиненнядіїшлюбного договору відбувається за таких підстав:

відмоваподружжявід договору шляхом подання заяви до нотаріуса;

розірванняшлюбного договору на вимого одного з подружжя за рішенням суду.

Одностороння відмовавідшлюбного договору також не допускається.

Той з подружжя, хто подав позов про розірванняшлюбного договору повинен довести суду обставини, якіспонукали до прийняття такого рішення .Крім того, шлюбнийдоговірможе бути визнанимповністюабочастковонедійсним. Якщошлюбнийдоговірвизнанонедійснимчастково, в рештічастинвінзбереже свою дію.

Кудизвертатися за більш детальною консультацією та роз’ясненнями?

Якщо у вас залишилисьпитання з цього приводу, будь ласка, телефонуйте до контакт-центру системибезоплатноїправовоїдопомоги за номером 0 (800) 213 103, цілодобово та безкоштовно в межах України. В центрах та бюро наданнябезоплатноїправовоїдопомоги по всійкраїніви можете отриматиюридичнуконсультацію та правовийзахист.

Зісвого боку додам: особисто я радивбиподружнім парам і тим, хтолишеплануєодружитися, не нехтувати таким інструментом, як шлюбнийдоговір. Аджеякимби не булосильнимкохання в день весілля, ніхто не застрахованийвіджиттєвихзмін. Підписання контракту даєчіткерозуміння, з чимзалишитьсякожен з членівподружжяпіслярозлучення. А у багатьохвипадкахсамедоговірстаєреальниммеханізмомзберегтивласність у разівиникненняпретензій, котрістосуютьсяборгів одного з подружжя.

Так само на випадокрозлученнядоговірможеміститиумовиутриманнядітей, терміни і розмірвиплат. А аліменти в такому випадкустягуватимуться на підставівиконавчогонаписунотаріуса без необхідностідовгоїсудовоїтяганини.

Мін’юстзробив усе можливе, щобзробитиодруження простим і комфортним. Однакслідпам’ятати, щошлюб - це не забавки, а серйознийкрок, тожставитися до нього треба відповідально.